Zorgpartners

Samenwerking met onze zorgpartners

Samenwerking met zorgpartners

Soms is er voor kinderen extra zorg en begeleiding nodig die wij niet kunnen bieden op de opvang. Daarbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie of gespecialiseerde jeugdzorg. Wanneer wij denken dat dit nodig kan zijn, gaan we altijd eerst met u in overleg hierover. Meestal is dit ook van toepassing wanneer we al met elkaar in gesprek zijn en op de opvang al extra ondersteuning bieden.

Wij kunnen u doorverwijzen en/of adviseren bij welke zorgpartner u terecht kunt. Soms kunnen wij ook externe zorgaanbieders op de opvang laten komen om uw kind extra ondersteuning te geven. Onze pedagogen hebben contact met instanties die zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen van 0-12 jaar, zoals het consultatiebureau, het Centrum Jeugd en Gezin en de schoolarts.

Ons zorgbeleid

Al onze medewerkers zijn geschoold om ons zorgbeleid uit te voeren. Onze pedagogen zijn hier eindverantwoordelijk voor. Zij onderhouden tevens contact met de intern begeleiders van scholen, wanneer het kinderen op de BSO betreft.

Wij hanteren een stappenplan wanneer er sprake is van opvallend gedrag bij kinderen en/of een zorgvraag vanuit ouders of pedagogisch medewerkers. De eerste stap is altijd het betrekken van de ouders en alle stappen daarna worden ook eerst met u besproken en in overleg genomen. Wij maken gebruik van de verwijsindex om samen te werken met andere professionals wanneer nodig. In voorkomende gevallen hanteren wij de meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang.