Klachten

Les Petits staat altijd open voor verbetering

Borging van kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De mening van de ouders/verzorgers is hierin van groot belang, wij staan altijd open voor opmerkingen en verbeterpunten. Wij vragen hiernaar d.m.v. het uitvoeren van de jaarlijkse klanttevredenheid onderzoeken. Tussendoor horen wij ook graag uw mening. U kunt de vaste pedagogisch medewerkers, de (assistent) leidinggevende of medewerkers van BPO hiervoor benaderen. Ook kunt u hiervoor eventueel terecht bij de oudercommissie van de locatie. De oudercommissies hebben instemmingsrecht en adviesrecht over veel beleidsmatige zaken.

Klachtenprocedure

In het geval van klachten over de opvang van uw kind, gedrag of werkwijze van één van de medewerkers, het beleid van de organisatie of de opvang-overeenkomst, hebben wij een klachtenprocedure opgesteld. Wij vinden het belangrijk om de klachten gezamenlijk op te lossen, hieruit voortvloeiend kunnen corrigerende en/of preventieve maatregelen door de organisatie worden genomen. Het indienen van een klacht dient schriftelijk te gebeuren, via onderstaand contactformulier of e-mail. Bij acute, dringende of ernstige zaken kan er uiteraard ook direct telefonisch contact opgenomen worden met de leidinggevende van uw locatie of de directeur.

Na het indienen van de klacht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en vindt er een gesprek plaats. De klacht wordt zorgvuldig onderzocht en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 6 weken na indiening afgehandeld. De ouders/verzorgers worden tijdens onderzoek en behandeling zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Wanneer de klacht is afgehandeld ontvangen zij een schriftelijk, en met redenen omkleed oordeel op de klacht. In dit oordeel staan tevens de eventuele maatregelen die genomen zullen worden n.a.v. de klacht, inclusief de termijn waarbinnen deze maatregelen zullen worden gerealiseerd.

Klachten vanuit de oudercommissie

Oudercommissies kunnen ook klachten indienen. Zij spreken dan niet vanuit een individu maar vanuit de gehele commissie namens de ouders van de locatie. Hiervoor bestaat een aparte klachtenregeling. De werkwijze is in principe wel hetzelfde als bij individuele klachten. Verbeterpunten worden opgenomen met de leidinggevende. Wanneer het een klacht betreft wordt deze schriftelijk bevestigd en wordt de directeur erin betrokken. De volledige regeling is bekend bij de oudercommissies.

Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

U heeft tevens de mogelijkheid om klachten in te dienen bij een onafhankelijk orgaan: het Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang. Binnen het landelijk klachtenloket is een orgaan specifiek voor individuele klachten van ouders en een orgaan voor klachten die ingediend worden door oudercommissies.

Klachten jaarverslagen

Per locatie wordt ieder kalenderjaar een klachtenjaarverslag opgesteld waarin alle klachten worden opgenomen en de maatregelen die hierna genomen zijn. Er is een verslag voor individueel ingebrachte klachten en één voor ingebrachte klachten van de oudercommissie. Deze verslagen worden aan de oudercommissie gestuurd en zijn voor iedere ouder opvraagbaar.

Klachten formulier