Voorschoolse Educatie

Les Petits heeft 5 officieel geregistreerde Voorschoolse Educatie (VE) peuteropvanglocaties. Dit is reguliere peuteropvang met plaatsingsmogelijkheden voor geïndiceerde VE kinderen. VE richt zich vooral op kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand in hun taal- en rekenbegrip. Een kind komt alleen in aanmerking voor een VE plaats als er een indicatie is uitgeschreven door de jeugdarts of verpleegkundige van het Centrum Jeugd en Gezin. Bij zorg over de ontwikkeling van uw kind kunt u hier ook naar vragen tijdens uw consultatiebureau bezoek.

Kinderen met een VE indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar geplaatst worden op onze peuteropvang. Vooraf wordt samen met de ouders een handelingsplan geschreven, welke regelmatig gezamenlijk geëvalueerd wordt. De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in ons kindvolgsyteem. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, is er altijd een warme overdracht met de leerkracht, waarin gesproken wordt over de ontwikkelkansen en de ondersteuning die nodig is. Carolien Libert, pedagoog bij Les Petits, ziet als intern begeleider toe op de geleverde kwaliteit van de VE en de doorgaande lijn bij de overstap naar groep 1.

Voorschoolse Educatie met UK & PUK

Op alle VE locaties werken medewerkers die geschoold zijn om VE te mogen geven middels UK & PUK. Spelen staat hierin centraal, de pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Zijn dagelijks leven en aanwezigheid op de groep verbinden de kinderen met hun eigen leven en belevenissen en vormen een rode draad door het programma. Er zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters, zoals:pukVVE
Dit ben ik: hierbij leren kinderen bv hoe alles van je lijf heet en wat ’t doet, zoals bv tanden en tanden poetsen etc.
Hatsjoe: over ziek zijn èn beter worden
Welkom Puk: waarbij ook de periode van zelf starten op de POV en nieuwe vrienden maken aanbod komt.

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt. Binnen de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Waar we op een reguliere peuteropvang locatie veelal groepsgericht werken, besteden we op een VE peuteropvang locatie veel aandacht aan het werken in kleinere groepjes en is de mogelijkheid om taal-, reken, motorisch- en/of sociale activiteit ook individueel meer aandacht te geven en te herhalen.

VE locaties

Kinderen vanaf 2 ½ jaar kunnen met een VE indicatie geplaatst worden op onze Peuteropvang (POV) locaties:
de Pinguïns in Heemstede
de Tovenaartjes in Bloemendaal
Bosdiertjes in Bennebroek
’t Vogelnest in Vogelenzang
Vrijbuiters in Overveen
Deze locaties worden, in opdracht van de gemeente, gecontroleerd door de GGD en eventueel bezocht door de schoolinspectie.

Kosten

Het minimaal en maximaal aantal dagdelen voor een VE plaats is drie dagdelen.
Voor deze 3 ochtenden betaalt u een eigen bijdrage en het resterende bedrag zal door de gemeente worden vergoed.
Klik hier voor de VE-tarievenlijst.