Voorschoolse Educatie

Les Petits biedt op diverse vestigingen VE aan

Voorschoolse Educatie op de opvang

Les Petits heeft meerdere peuteropvang locaties, waarvan er drie specifieke aandacht besteden aan de VE methode UK & PUK, volgens ons eigen VE beleid. VE richt zich vooral op kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand in hun taal- en rekenbegrip. Een kind komt alleen in aanmerking voor een VE plaats als er een indicatie is uitgeschreven door het Centrum Jeugd en Gezin.

Kinderen met een VE indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar geplaatst worden op onze peuteropvang. Vooraf wordt samen met de ouders een handelingsplan geschreven, welke regelmatig gezamenlijk geëvalueerd wordt. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, is er altijd een warme overdracht met de leerkracht, waarin gesproken wordt over de ontwikkelkansen en de ondersteuning die nodig is.

Voorschoolse Educatie met Uk & Puk

Op alle VE locaties werken medewerkers die geschoold zijn om VE te mogen geven middels UK & PUK. Spelen staat hierin centraal, de pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Er zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt.

Binnen de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Waar we op een reguliere peuteropvang locatie veelal groepsgericht werken, besteden we op een VE peuteropvang locatie veel aandacht aan het werken in kleinere groepjes en aan individuele begeleiding van de ontwikkelgebieden.