Corona Virus

Corona virus; contact en vragen

Vanaf 16 december zal de kinderopvang weer tijdelijk gesloten zijn. Wel zal er noodopvang geboden worden voor ouders in cruciale beroepen. De diverse maatregelen en afspraken omtrent veiligheid en gezondheid, blijven gelden tijdens de noodopvang. Hiervoor is per locatie een locatie specifiek protocol opgeteld.

Veel gestelde vragen tijdens de corona crisis

Hieronder vindt u antwoord op de veel gestelde vragen die wij krijgen tijdens de corona crisis. Als eerste de vragen rondom de (nood)opvang en daarna de vragen rondom kosten, betaling en de tegemoetkoming voor de niet genoten opvang.

Veel gestelde vragen over de opvang

De kinderopvang is gesloten, heb ik recht op noodopvang?

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Hier vindt u de lijst met cruciale beroepen. Wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de ander niet, wordt aan deze ouder verzocht de opvang zoveel als mogelijk zelf te regelen. Wanneer dit echt niet (alle dagen) lukt, kunt u alsnog noodopvang aanvragen.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Dit gaat in overleg met ouders en indien van toepassing school.

Let op: Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Als u vanwege uw werk extra opvang af moet nemen, kan dit alleen na overleg met de groep.

Door wie wordt de noodopvang geboden?

Scholen leveren noodopvang tijdens de uren dat de kinderen normaal gesproken naar school gaan en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang. Wel kunnen wij tijdens schooltijden ondersteuning bieden aan scholen.

Hoe geef ik mijn kind op voor noodopvang?

Als u in aanmerking komt voor noodopvang en hier gebruik van wil maken, kunt u een bericht sturen naar de groep middels de ouderapp of het ouderportaal. Geef daarbij aan op welke dagen u gebruik wil maken van de opvang. De noodopvang tijdens schooltijden regelt u met de school van uw kind.

Waar vindt de noodopvang plaats?

Het uitgangspunt is dat de kinderen op de eigen locatie worden opgevangen. Wanneer dit pedagogisch niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat een kind alleen opgevangen wordt, kunnen we alsnog groepen of locaties samenvoegen. Dit kan ook het geval zijn als we de personeelsbezetting niet rond kunnen krijgen. In dat geval gaan we altijd in overleg met de ouder(s).

Moet ik mijn kind afmelden tijdens de sluitingsperiode?

U hoeft uw kind NIET af te melden. Wij melden alle kinderen automatisch af. Kinderen die naar de noodopvang gaan, worden door ons weer aangemeld.

Mijn kind voelt zich niet lekker en/of heeft verkoudheidsklachten, kan ik mijn kind nog brengen naar de (nood)opvang?

Wanneer uw kind ziek is of COVID-19 gerelateerde klachten heeft (benauwdheid, veelvuldig hoesten, keelpijn, koorts), mag u uw kind niet brengen. Uw kind moet 24 uur klachtenvrij zijn, voordat u hem/haar weer kunt brengen. Een uitzondering hierop zijn chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld hooikoorts of astma (mits onveranderd en herkenbaar). Daarnaast zijn de regels rond een neusverkoudheid soepeler. Kinderen t/m 12 jaar mogen met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang, behalve als zij koorts (vanaf 38 graden) en andere klachten passend bij COVID-19 hebben.

In alle gevallen geldt dat u uw kind met klachten thuis houdt, wanneer hij/zij in contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie of wanneer er een volwassen gezinslid is met klachten die op COVID-19 kunnen wijzen.

Iemand anders in het gezin is ziek, kan ik mijn kind nog brengen naar de (nood)opvang?

Wanneer een huisgenoot verkouden is zonder koorts of benauwdheid, mag u uw kind wel brengen (mits uw kind klachtenvrij is). Wanneer een huisgenoot koorts heeft (38 graden of hoger) of benauwd is èn andere klachten heeft die passen bij corona (verkouden, hoesten, keelpijn, geen reuk/smaak), mag u uw kind niet brengen, totdat iedereen in huis 24 uur of langer geen koorts of benauwdheid meer heeft, of tot de zieke huisgenoot negatief getest is.

Wanneer een huisgenoot positief getest is op COVID19, mag u uw kind pas weer brengen 10 dagen nadat deze huisgenoot klachtenvrij is. Dit i.v.m. de incubatieperiode van max. 10 dagen. Wanneer de huisgenoot in isolatie is gegaan, mag u uw kind weer brengen 10 dagen nadat de isolatie gestart is. Ook kunt u er in dat geval voor kiezen om uw kind na 5 dagen te laten testen. Bij een negatieve test, mag uw kind direct weer komen.

Tijdens onze vakantie verbleven wij in een gebied met code oranje of rood als reisadvies, kan ik mijn kind nog brengen naar de (nood)opvang?

Wanneer uw kind en de andere gezinsleden klachtenvrij zijn, mag uw kind wel naar de opvang komen. U mag uw kind de eerste 10 dagen na terugkomst echter niet zelf brengen of halen, wanneer u mee was op deze vakantie.

Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar moeten bij thuiskomst van een verblijf in een gebied met code oranje of rood als reisadvies namelijk 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid en gezondheid tijdens de (nood)opvang?

Onze medewerkers houden zich aan alle hygiënemaatregelen zoals die gesteld zijn door het RIVM en de GGD. Met de kinderen worden de hygiënemaatregelen omtrent handen wassen en hoesten en niezen (op niveau) dagelijks besproken. Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats en er wordt extra schoongemaakt.

Met de ouders maken wij de volgende afspraken;

  • We vragen ouders hun kind alleen te brengen en halen (één ouder).
  • We vragen volwassenen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • We vragen ouders diverse hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • We vragen ouders een mondkapje te dragen wanneer zij naar binnen moeten komen.
  • We houden de overdrachtsmomenten kort. Informatie over een kind wordt via het ouderportaal of telefonisch gedeeld.
  • We vragen ouders zich te houden aan de aangegeven looproutes en de maximum aantallen in de verschillende ruimtes.
  • We spreiden de breng- en haalmomenten indien nodig.

Veel gestelde vragen over de kosten, betaling en tegemoetkoming

Mijn kind mag meerdere weken niet naar de opvang, moet ik wel mijn facturen betalen?

Ja, u betaalt zoals gebruikelijk de facturen aan de kinderopvang. U blijft dan ook de kinderopvangtoeslag ontvangen, wanneer u daar recht op heeft en u behoudt uw plek op de opvang. U wordt achteraf gecompenseerd voor de eigen bijdrage die u betaalt.

Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten die ik heb gemaakt terwijl ik geen opvang afgenomen heb?

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op deze site. De eigen bijdrage die u betaalt (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag of subsidieregeling van de gemeente) ontvangt u terug van de overheid tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Deze compensatie wordt berekend over de periode dat de reguliere opvang gesloten is.

Ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, ontvangen ook een compensatie. Omdat deze ouders niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen zich te melden via planning@lespetits.nl

Hoe vraag ik deze compensatie aan?

U hoeft de compensatie niet zelf aan te vragen als u kinderopvangtoeslag ontvangt. De compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zal de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op zich nemen en wordt automatisch uitgekeerd na de sluitingsperiode.

Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling van de gemeente, worden door de gemeente gecompenseerd. Zij hoeven de compensatie ook niet zelf aan te vragen. De ouders die dit betreft ontvangen hier nog bericht over.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding vanuit de overheid. Omdat zij niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen een mail te sturen naar planning@lespetits.nl 

Ik heb door de corona crisis nu een lager/geen inkomen, kan ik meer kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja, geef uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ontvang ik tegoed voor de dagen dat mijn kind afgemeld is in de sluitingsperiode?

Nee, omdat u uw opvangkosten grotendeels gecompenseerd krijgt, ontvangt u over deze periode geen tegoeden. Zodra wij weer open gaan, staat ons tegoedensysteem weer aan en ontvangt u weer tegoeden bij een afmelding.