Corona Virus

Corona virus; contact en vragen

Sinds 8 juni is de kinderopvang weer geheel open en kunnen de kinderen weer op de reguliere wijze naar de opvang. Wel zijn er diverse maatregelen en afspraken omtrent veiligheid en gezondheid, waar alle medewerkers en ouders zich aan dienen te houden. Hiervoor is per locatie een locatie specifiek protocol opgeteld.

De noodopvang zoals Les Petits deze geboden heeft, is gestopt vanaf 8 juni. Wel kan er vanaf dan weer op de gebruikelijke wijze extra opvang aangevraagd worden.

Veel gestelde vragen tijdens de corona crisis

Hieronder vindt u antwoord op de veel gestelde vragen die wij krijgen tijdens de corona crisis. Als eerste de vragen rondom de opvang en daarna de vragen rondom kosten, betaling en de tegemoetkoming voor de niet genoten opvang.

Veel gestelde vragen over de opvang

Mijn kind voelt zich niet lekker en/of heeft verkoudheidsklachten, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer uw kind ziek is of COVID-19 gerelateerde klachten heeft (benauwdheid, veelvuldig hoesten, keelpijn, koorts), mag u uw kind niet brengen. Uw kind moet 24 uur klachtenvrij zijn, voordat u hem/haar weer kunt brengen. Een uitzondering hierop zijn chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld hooikoorts of astma (mits onveranderd en herkenbaar). Daarnaast zijn de regels rond een neusverkoudheid soepeler. Kinderen t/m 12 jaar mogen met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang, behalve als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben.

In alle gevallen geldt dat u uw kind met klachten thuis houdt, wanneer hij/zij in contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie of wanneer er een volwassen gezinslid is met klachten die op COVID-19 kunnen wijzen.

Iemand anders in het gezin is ziek, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer een huisgenoot verkouden is zonder koorts of benauwdheid, mag u uw kind wel brengen (mits uw kind klachtenvrij is). Wanneer een huisgenoot koorts heeft (38 graden of hoger) of benauwd is èn andere klachten heeft die passen bij corona (verkouden, hoesten, keelpijn, geen reuk/smaak), mag u uw kind niet brengen, totdat iedereen in huis 24 uur of langer geen koorts of benauwdheid meer heeft.

Wanneer een huisgenoot positief getest is op COVID19, mag u uw kind pas weer brengen 10 dagen nadat deze huisgenoot klachtenvrij is. Dit i.v.m. de incubatieperiode van max. 10 dagen.

Tijdens onze vakantie verbleven wij in een gebied met code oranje of rood als reisadvies, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer uw kind en de andere gezinsleden klachtenvrij zijn, mag uw kind wel naar de opvang komen. U mag uw kind de eerste 10 dagen na terugkomst echter niet zelf brengen of halen, wanneer u mee was op deze vakantie.

Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar moeten bij thuiskomst van een verblijf in een gebied met code oranje of rood als reisadvies namelijk 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang?

Onze medewerkers houden zich aan alle hygiënemaatregelen zoals die gesteld zijn door het RIVM en de GGD. Met de kinderen worden de hygiënemaatregelen omtrent handen wassen en hoesten en niezen (op niveau) dagelijks besproken. Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats en er wordt extra schoongemaakt.

Met de ouders maken wij de volgende afspraken;

  • We vragen ouders hun kind alleen te brengen en halen (één ouder).
  • We vragen volwassenen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • We vragen ouders diverse hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • We vragen ouders een mondkapje te dragen wanneer zij naar binnen moeten komen.
  • We houden de overdrachtsmomenten kort. Informatie over een kind wordt via het ouderportaal of telefonisch gedeeld.
  • We vragen ouders zich te houden aan de aangegeven looproutes en de maximum aantallen in de verschillende ruimtes.
  • We spreiden de breng- en haalmomenten indien nodig.

Veel gestelde vragen over de kosten, betaling en tegemoetkoming

Mijn kind mocht meerdere weken niet naar de opvang, moet ik wel mijn facturen betalen?

Ja, u betaalt zoals gebruikelijk de facturen aan de kinderopvang. U blijft dan ook de kinderopvangtoeslag ontvangen, wanneer u daar recht op heeft en u behoudt uw plek op de opvang. U wordt achteraf gecompenseerd voor de eigen bijdrage die u betaalt.

Wat zijn de kosten voor noodopvang?

De noodopvang is kosteloos. Dit betekent dat ouders die geen contract bij ons hebben, niets betalen voor de noodopvang. Ouders die wel een contract bij ons hebben, betalen ook niets voor de noodopvang. Zij ontvangen daarnaast net als de ouders die hun kinderen niet naar de opvang mochten brengen, hun eigen bijdrage die zij aan de kinderopvang betalen terug via de compensatieregeling.

Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten die ik heb gemaakt terwijl ik geen opvang afgenomen heb?

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op deze site. De eigen bijdrage die u betaalt (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag of subsidieregeling van de gemeente) ontvangt u terug van de overheid tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Deze compensatie wordt berekend over de periode dat de reguliere opvang geheel en deels gesloten is; van 16 maart tot 8 juni.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding. Op dit moment wordt de vormgeving, waaronder de voorwaarden en de uitvoering, hiervan nader uitgewerkt. De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. Hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat weten we nog niet. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zal de ouders die zich bij hen hebben gemeld daarover informeren. Indien u het nog niet gedaan heeft, is het van belang dat u zich registreert bij BOinK zodat u op de hoogte wordt gehouden. Hierbij de link naar de aanmelding bij Boink.

Les Petits compenseert het deel van de eigen bijdrage dat boven het maximale uurtarief ligt, over de periode dat de reguliere opvang geheel gesloten was; van 16 maart tot 11 mei.

Hoe vraag ik deze compensatie aan en wanneer kan ik dat doen?

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op deze site. U hoeft de compensatie niet zelf aan te vragen als u kinderopvangtoeslag ontvangt. De compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief (dit is voor 2020 € 8,17 voor opvang 0-4 jaar en €7,02 voor opvang 4-12 jaar) zal de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op zich nemen. Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode en de periode dat de scholen en BSO slechts deels open zijn, krijgen een compensatie van de eigen bijdrage over deze hele periode. De Belastingdienst/Toeslagen stelt aan de hand van de gegevens van ouders die bij de Belastingdienst op peildatum 6 april bekend zijn, het bedrag voor de compensatie per huishouden vast. De datum van 6 april sluit voor de Belastingdienst/Toeslagen aan op een vast maandelijks peilmoment en maakt het tegelijkertijd mogelijk zo veel mogelijk aan te sluiten op de actuele situatie. De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van het aantal kinderen in een huishouden dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren dat is doorgegeven, de hoogte van het inkomen en het maximum uurtarief die geldt. De Belastingdienst geeft de hoogte van de tegemoetkoming en de betaalgegevens door aan de SVB. De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een beschikking. Het zal gaan om een eenmalige uitbetaling. De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juli.

Aan kinderopvangorganisaties wordt gevraagd het deel van de kosten dat boven het maximum uurtarief ligt, zelf aan ouders te compenseren over de periode van sluiting t/m 10 mei. Les Petits zal deze kosten compenseren aan de ouders in de maand mei.

Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling van de gemeente, worden door de gemeente gecompenseerd voor de totale eigen bijdrage. De gemeente heeft aangegeven deze tegemoetkoming medio juni over te maken. De ouders die dit betreft ontvangen hier nog bericht over.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding vanuit de overheid. Op dit moment wordt de vormgeving, waaronder de voorwaarden en de uitvoering, hiervan nader uitgewerkt. De compensatie zal op aanvraag van ouders worden uitgekeerd. Hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat weten we nog niet. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zal de ouders die zich bij hen hebben gemeld daarover informeren. Indien u het nog niet gedaan heeft, is het van belang dat u zich registreert bij BOinK zodat u op de hoogte wordt gehouden. Hierbij de link naar de aanmelding bij Boink. Les Petits heeft deze ouders inmiddels zelf gecompenseerd voor alle kosten, omdat de vergoeding zo lang op zich laat wachten. Wanneer de vergoeding vanuit de overheid aan de ouders overgemaakt wordt, dienen zij deze aan Les Petits terug te betalen.

Hoe is de compensatie vanuit Les Petits berekend en wanneer ontvang ik deze?

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief dat gebruikt wordt voor de kinderopvangtoeslag. Het deel van het uurtarief dat hierboven ligt wordt door Les Petits gecompenseerd over de periode dat de opvang gesloten was; 16 maart t/m 10 mei. De maximale uurtarieven zijn vastgesteld op €8,17 voor kinderopvang (0-4) en op €7,02 voor buitenschoolse opvang (4-12). Onze uurtarieven per doelgroep en contractsoort kunt u vinden op deze pagina.

Bovenstaande geldt zowel voor de ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen als de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling krijgen de gehele eigen bijdrage gecompenseerd van de gemeente.

Voor de berekening zijn wij voor de maand maart uitgegaan van 12 werkdagen ten opzichte van 22 werkdagen totaal in maart. De maand april hebben wij volledig gecompenseerd. De maand mei is berekend op 6 werkdagen ten opzichte van 21 werkdagen totaal in mei. In de berekening kunnen kleine afwijkingen voorkomen.

Op 27 mei wordt de compensatie over de totale periode overgemaakt. Indien er nog openstaande facturen zijn, wordt de compensatie hiermee verrekend.

Ik heb door de corona crisis nu een lager/geen inkomen, kan ik meer kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja, geef uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Worden de kosten voor de tussenschoolse opvang ook gecompenseerd?

Ja, de kosten voor de maand maart zijn wel in rekening gebracht. De kosten voor de maanden april en mei worden niet in rekening gebracht.

Ontvang ik tegoed voor de dagen dat mijn kind afgemeld is in de sluitingsperiode?

Nee, omdat u uw opvangkosten grotendeels gecompenseerd krijgt tot 8 juni, ontvangt u over deze periode geen tegoeden. Vanaf 8 juni staat ons tegoedensysteem weer aan en ontvangt u weer tegoeden bij een afmelding.