Oudercommissie

handenIedere vestiging heeft een eigen oudercommissie. Zij hebben adviesrecht over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft binnen de eigen vestiging zoals: pedagogisch beleid, veiligheid, hygiëne en ziekte e.d. Zij komen diverse malen per jaar bij elkaar om hierover te overleggen. De leidinggevende van de vestiging sluit hier regelmatig (een gedeelte) bij aan. Ook overige ouders kunnen deze vergaderingen (soms) bezoeken. De oudercommissie kondigt deze van tevoren aan. Na de vergadering kunt u de notulen lezen via ons ouderportaal. De werkwijze van de oudercommissie kunt u in ons Oudercommissiebeleid Vestiging lezen.

Centrale Oudercommissie (COC)

De voorzitters van elke oudercommissie vormen samen de centrale oudercommissie.
Zij overleggen minimaal 3 maal per jaar met de directie over organisatiebrede ontwikkelingen en hebben adviesrecht over organisatiebrede besluiten die betrekking hebben op de dagelijkse opvang. Zij bespreken die vooraf binnen de individuele OC en koppelen achteraf de resultaten terug.

De werkwijze van de centrale oudercommissie kunt u in ons Oudercommissiebeleid Centraal lezen.